Верховної Ради України проект законДодаток 1


Інформація

про виконання у 2009 році плану заходів із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян*Основні завдання та заходи, виконавці, терміни

Стан виконання

Пропозиції щодо подальшої реалізації

1

2

3

4І. Стабілізація цінової, фінансової та грошово-кредитної сфер
3

Сприяти прийняттю проекту Закону України “Про удосконалення системи місцевих податків і зборів в Україні” (реєстр 4165), ДПА, ІІ півріччя

(для реалізації у 2010 році)

Урядом розроблено та 29.05.09 подано до Верховної Ради України проект Закону України „Про удосконалення системи місцевих податків і зборів” (реєстраційний № 4165), який передбачає оптимізацію переліку місцевих податків і зборів за рахунок скасування малоефективних та удосконалення механізму справляння діючих місцевих податків і зборів. Зазначений проект Закону України протягом півріччя на засіданнях Верховної Ради України не розглядався.Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

4

Перегляд розподілу податків між центральним та місцевим бюджетами з метою збільшення фінансово забезпечених повноважень, необхідних для ефективного соціально-економічного розвитку територій і забезпечення конституційних прав громадян Мінфін, ДПА, ІІ півріччя (для реалізації у 2010 році)

До Верховної Ради України подано проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” (реєстраційний № 5000 від 15.09.09), яким передбачено перегляд розподілу податків між державним та місцевим бюджетами з метою збільшення фінансового забезпечення повноважень, необхідних для ефективного соціально-економічного розвитку територій.

У законопроекті враховано основні завдання бюджетної політики на 2010 рік в умовах виходу України з фінансово-економічної кризи, визначені Декларацією цілей та завдань бюджету на 2010 рік, зокрема, збільшення дохідної частини місцевих бюджетів, підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягу надходжень до місцевих бюджетів.


Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2010 рік

5

Впровадження критеріїв оцінки ефективності фінансово-бюджетної політики (зокрема якісних критеріїв по освіті, науці, охороні здоров’я, екології, стану інфраструктури тощо), Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін природи, МОЗ, МОН, ІІІ квартал

Відповідно до методології програмно-цільового методу у бюджетному процесі, визначеної положеннями Концепції та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 ”Про паспорти бюджетних програм”, результативні показники поділяються на чотири групи – показники затрат, продукту, ефективності та якості, аналіз яких дозволяє визначити рівень економності, ефективності та результативності використання бюджетних коштів. Вони визначаються головними розпорядниками коштів державного бюджету при плануванні та виконанні державного бюджету та відображаються у бюджетній документації, а саме у бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм і звітах про їх виконання.

Загалом, на підставі бюджетних показників, в першу чергу результативних показників бюджетної програми, здійснюється оцінка ефективності бюджетних програм, яка передбачає дослідження успішності бюджетної програми, а саме відповідності її мети, завдань та ресурсів досягненим результатам, вивчення механізму використання бюджетних коштів щодо економності та результативності, а також своєчасне виявлення чинників, що перешкоджають досягненню максимального результату, та визначення заходів з підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

З огляду на зазначене, критеріями оцінки ефективності фінансово-бюджетної політики є результативні показники бюджетних програм, застосування та удосконалення яких має здійснюватись відповідно до принципів програмно-цільового методу бюджетування.

Щороку при підготовці проекту закону про Державний бюджет України та затвердженні паспортів бюджетних програм Міністерство фінансів спільно з головними розпорядниками коштів державного бюджету при перегляді характеристик бюджетних програм надає особливої уваги підвищенню якості результативних показників з метою кращого відображення конкретних результатів, що мають бути досягнуті за бюджетні кошти, у відповідній сфері економіки.

Пропонується зняти з подальшого контролю

6

Здійснити заходи щодо ліквідації простроченої заборгованості відшкодування ПДВ державою суб'єктам підприємницької діяльності. ДПА, Мінфін, ІІІ квартал

Впродовж січня-листопада 2009 року (станом на 01.12.09) в цілому по Україні заявлено до відшкодування податку на додану вартість
53,3 млрд. грн., з них на рахунки платників – 44 5 млрд. грн., або 83,5 відс. (за відповідний період минулого року заявлено до відшкодування 44 211,0 млн. грн. Із них на рахунки платників 40 120,3 млн. грн.).

Фактично відшкодовано за січень - листопад цього року 36,2 млрд. грн., з них на рахунки платників – 33,3 млрд.грн., або 92 відс., що більше за аналогічний період минулого року на 1,9 млрд. грн., або на 6,1 відс. (за відповідний період минулого року відшкодовано – 33,3 млрд. грн. із них на рахунки платників 31,4 млрд. грн.).

Водночас протягом 2009 року упереджено незаконних заявок на відшкодування податку на додану вартість в сумі 8,8 млрд. грн., в т.ч. на рахунки платників – 4,3 млрд.грн.

При цьому з урахуванням норм Закону України від 26.12.08 № 835-VI „Про Державний Бюджет України на 2009 рік” Міністерством фінансів України встановлено розмір бюджетного відшкодування по регіонах України, в межах якого можуть здійснюватись бюджетні відшкодування.

На сьогодні Державна податкова адміністрація України вишукує можливість повернення підприємствам сум податку на додану вартість та працює в напрямку погашення наявної заборгованості перед платниками з відшкодування податку на додану вартість по мірі виникнення залишків невідшкодованих сум податку.

Враховуючи те, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється платникам після підтвердження документальними перевірками заявлених до відшкодування сум (включаючи матеріали перевірок з підтвердження відомостей отриманих від осіб, які мали правові відносини з платником податків за ланцюгом поставлених товарів до виробника (імпортера)), то у разі додержання підприємствами законодавчих та нормативних актів з питань оподаткування та підтвердження документальними перевірками заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість, рішення про повернення податку на додану вартість може бути прийнято за результатами таких перевірок.

Пропонується надати доручення ДПА по результатам року поінформувати сторони соціального діалогу

7

Схвалення Стратегії реформування податкової системи та розроблення проекту Податкового кодексу України Мінфін, ДПА, Мінекономіки, грудень (для реалізації у 2010 році)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення проекту Стратегії реформування податкової системи України" схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 №1612.

Положення Стратегії реформування податкової системи України будуть покладені в основу проекту Податкового кодексу України.


Пропонується зняти з подальшого контролю в частині стратегії реформування податкової системи

Пропонується врахувати під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік в частині розроблення проекту Податкового кодексу

8

Завершення діагностичного обстеження банків і визначення за його результатами переліку банків, що потребують додаткової капіталізації, а також можливі джерела збільшення капіталу, НБУ (за згодою), ІІІ квартал

З метою визначення поточної та перспективної платоспроможності і життєздатності банків, а також необхідного рівня їх можливої докапіталізації, у 2009 році було проведено діагностичне обстеження банків України.

За результатами такого обстеження було визначений перелік банків, які потребували докапіталізації. Кожним з цих банків складена програма капіталізації, якою передбачено строки, обсяги та джерела збільшення регулятивного капіталу.

Національний банк України на постійній основі здійснює моніторинг стану виконання банками програм капіталізації.

Слід зазначити, що 3 банки (ПАТ «Родовід Банк», АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Київ») були капіталізовані за участю держави.

Крім того, спільною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 07.10.2009 №1133 «Про взаємодію Кабінету Міністрів України і Національного банку України щодо відчуження товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» зобов'язань за вкладами фізичних осіб та активів публічному акціонерному товариству «Родовід Банк» зобов’язання за вкладами фізичних осіб разом з частиною активів були переведені з ТОВ «Український промисловий банк» до ПАТ «Родовід Банк»

Пропонується зняти з подальшого контролю

9

Відновлення ефективної діяльності ”життєздатних” комерційних банків, в першу чергу системних, шляхом капіталізації банків за участю держави (Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2008 №960 “Про затвердження порядку участі держави у капіталізації банків”); Мінфін, Мінекономіки, Мін”юст, протягом року

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 № 566 “Про капіталізацію акціонерного комерційного банку “Київ” (банк капіталізовано на суму 3,565 млрд. гривень, частка держави становить 99,936931402 %);


Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 № 567 “Про капіталізацію відкритого акціонерного товариства акціонерний банк “Укргазбанк” та від 02.12.2009 № 1349 (банк капіталізовано на суму 5 млрд. гривень, частка держави у статутному капіталі банку становить 87,719298245 %);

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 № 580 “Про капіталізацію відкритого акціонерного товариства “Родовід Банк” та від 11.11.2009 № 1202 (банк капіталізовано на суму 8,4 млрд. гривень, частка держави становить 99,990688878%).

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 660 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. № 567 та 580”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.08 № 960 “Про затвердження Порядку участі держави у капіталізації банків”

Збільшено статутні капітали ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та ВАТ "Державний ощадний банк України" згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1031, від 17.12.2008 № 1116, від 27.12.2008 № 1119, від 29.12.2008 № 1156, від 15.04.2009 № 375, від 06.05.2009 № 432, від 17.07.2009 № 800, від 12.08.2009 № 866.

Крім того, прийнято спільну постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 07.10.2009 № 1133 "Про взаємодію Кабінету Міністрів України і Національного банку України щодо відчуження товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" зобов'язань за вкладами фізичних осіб та активів публічному акціонерному товариству "Родовід Банк", згідно з якою до Родовід Банку передано частково активи і зобов’язання за вкладами фізичних осіб від Укрпромбанку. На сьогодні прийнято рішення про переведення до "Родовід Банку" також депозитів фізичних осіб та активів від банку "Надра" (пункт 4.12 протоколу № 82 засідання Кабінету Міністрів України від 23.12.2009).

Пропонується зняти з подальшого контролю

10

Розроблення законопроектів з метою розширення моніторингових функцій та повноважень ФГВФО по роботі з проблемними банками у разі їх ліквідації та реорганізації, включаючи ліквідацію або продаж новим акціонерам ”нежиттєздатних” комерційних банків, НБУ (за згодою) ФГВФО, Мінфін, Мінекономіки, Мін”юст, IІ півріччя

На розгляді Верховної Ради України знаходяться проекти Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (нова редакція), реєст. №2485 та “Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліквідації банків)”, реєст. №2621.

Положеннями законопроекту №2485 передбачається посилення ролі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розвитку банківської системи шляхом розширення його регуляторних функцій, наділення повноваженнями щодо виконання функцій ліквідатора банку тощо.

Положеннями законопроекту №2621 передбачається вдосконалення та оптимізація процедури ліквідації банків, врегулювання законодавчих прогалин та встановлення найбільш ефективного порядку здійснення процедури ліквідації банків з метою забезпечення максимально можливого задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку при здійсненні процедури ліквідації. Крім того, цей законопроект передбачає можливість залучення до процедур призначення тимчасової адміністрації та ліквідації банку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто, даним законопроектом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб також наділяється повноваженнями приймати рішення стосовно призначення тимчасової адміністрації банку. Крім того Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надається право звертатись до Національного банку України з пропозицією про відкликання у банку ліцензії на здійснення банківських операцій.

Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

11

Запровадження більш жорстких санкцій для комерційних банків за порушення правил порядку ведення операцій з валютою, НБУ (за згодою), IІІ квартал

Запроваджено:

жорсткий контроль за використанням банками коштів, куплених у НБУ: в разі виявлення фактів нецільового використання банки зобов’язані здійснити зворотній продаж цих коштів;

нові форми звітності щодо використання банками купленої у НБУ іноземної валюти;

реєстр операцій з переказів в іноземній валюті, які пов’язані з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України та оплатою послуг, що надаються за межами України.

Прийнято постанову Правління НБУ від 04.08.2009 №446, зокрема, щодо внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, для недопущення уповноваженими банками зловживань при торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України, міжнародних валютних ринках та при здійсненні ними валютно-обмінних операцій. Вказані зміни дозволять НБУ активно реагувати на порушення правил торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України, міжнародних валютних ринках та при здійсненні ними валютно-обмінних операцій шляхом відкликання (обмеження, зупинення чи припинення) окремих операцій із письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями.

Правлінням Національного банку України 17 листопада 2009 року прийнято постанову № 678 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2009 року за № 1182/17198 (далі – Постанова).

Цією Постановою внесено зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами) та Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами). Обидва положення конкретизують відповідальність суб’єктів валютного ринку за нецільове використання іноземної валюти, купленої у Національного банку під час цільової валютної інтервенції. Одночасно банки, у разі невикористання коштів, куплених у Національного банку України за призначенням, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дня закінчення встановленого умовами цільової валютної інтервенції терміну їх використання, здійснити зворотній продаж Національному банку України зазначених коштів. Постанова набрала чинності з 21 грудня 2009 року

Пропонується зняти з подальшого контролю^ 2. Підтримка реального сектору економіки
12

Розроблення Програми підтримки системних підприємств України (стратегічні підприємства, містоутворюючі тощо), обґрунтування критеріїв їх відбору, формування переліку та механізмів державної підтримки Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінвуглепром, Мінпалиенерго, Мінфін, Мінрегіонбуд, IІІ квартал


Мінекономіки підготовлено проект Порядку визначення системних підприємств України, форми заявки підприємства для включення до Переліку системних підприємств, анкети підприємства щодо моніторингу його фінансово-економічного стану. Зазначений пакет документів подано Кабінету Міністрів (лист від 30.09.2009 №3702-20/4949-09), який повернуто, як такий, що не потребує прийняття рішення Уряду.

Зазначений пакет документів опрацьовано із центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями.

Узгодженої позиції щодо критеріїв відбору таких підприємств (особливо кількісних та щодо обов’язкової відповідності технологічного рівня підприємства ІV-VІ технологічним укладам), механізмів їх державної підтримки не вироблено.

За результатами опрацювання підготовлено проект наказу Мінекономіки «Про затвердження тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення системоутворюючих підприємств України». Органи виконавчої влади можуть використовувати ці Методичні рекомендації для визначення системоутворюючих підприємств, як локомотивів економічного зростання української економіки та відповідно вироблення управлінських рішень щодо пріоритетності їх державної підтримки, метою якої є підтримка системоутворюючих підприємств для їх розвитку та стабільності.

Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

13

Прискорення розробку та прийняття Державної програми приватизації на 2010-2014 роки. Фонд держмайна України, Держкомпідприємництво Мінфін, Міенкономіки, Антимонопольний комітет України, Мін’юст, ДКЦПФР

IІ півріччя

Дорученням Першого віце-прем’єр-міністра О. Турчинова від 21.10.2009 № 28130/21/1-09 (№ 3/02475) Фонд визначено відповідальним за виконання пункту 13 Плану заходів щодо розробки проекту Державної програми приватизації на 2010-2014 роки.

На виконання зазначеного доручення Фондом підготовлено редакцію проекту Державної програми приватизації на 2010-2014 роки. Листом від 11.12.2009 № 10-18-18075 проект Програми в установленому порядку направлено на узгодження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

На сьогодні проект знаходиться на розгляді центральних органів виконавчої влади.


Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

14

Забезпечення реалізації заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року передбачених на 2009 рік Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп, IІ півріччя


Наказом Мінекономіки від 19.10.2009 № 1149 «Про виконання завдань і заходів» затверджено заходи виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року . В основному реалізація завдань і заходів з виконання зазначеної програми передбачена на 2010-2012 роки.

У 2009 році на виконання завдання Програми щодо приведення системи надання державної допомоги суб’єктам господарювання у відповідність з міжнародною практикою Антимонопольним комітетом розроблено Концепцію реформування системи державної допомоги суб’єктам господарювання, яка схвалена Комітетом з питань економічної політики та винесена на розгляд Уряду.

На виконання завдання Програми щодо забезпечення відповідності обсягів попиту та пропонування на внутрішньому ринку Мінекономіки розроблено проект спільного наказу «Про затвердження Переліку продовольчих і непродовольчих товарів та паливно-енергетичних ресурсів, щодо яких в обов’язковому порядку складається баланс попиту і пропозиції». Зазначений проект погоджено Мінагрополітики, Мінпаливенерго і Мінвуглепромом, Мінпромполітики категорично заперечує щодо необхідності та можливості розробки балансів попиту і пропозиції непродовольчих товарів для забезпечення відповідності обсягів попиту та пропонування на внутрішньому ринку. Мінекономіки інформувало Кабінет Міністрів України щодо ситуації із затвердженням спільного наказу (лист від 11.12.2009 р. №3702-20/6270-04).

Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

5440299206414470.html
5440409848989926.html
5440546561785533.html
5440646990911714.html
5440797122900072.html