м. Іллічівськ - 2010 - Державне підприємство
м. Іллічівськ - 2010


ЗМІСТ


^ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ


І. Загальні положення


ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних

торгів


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


  1. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та

визначення переможця


VI. Укладання договору про закупівлю


Додаток 1. Форма: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ".

Додаток 2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА.

Додаток 3. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

Додаток 4. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Додаток 5. Технічні вимоги (ТВ)

Додаток 6. Форма запиту на отримання документації конкурсних торгів.


^ I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів

- повне найменування

Державне підприємство " Іллічівський морський торговельний порт".

- місцезнаходження

Україна, 68001, м. Іллічівськ, вул. Праці, 6

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Стрюков Олексій Олександрович – секретар комітету з конкурсних торгів, тел./факс.: (04868) 2-58-48, (048) 760-07-30, е-майл: ten1@ilport.com.ua, ten2@ilport.com.ua

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета

закупівлі

код-72.20.3, Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші

- вид предмета закупівлі

послуги

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

За адресою Замовника


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

лютий 2011р. - червень 2011р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

6.2. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у ЄВРО, або дол. США.

6.3. При розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до ЄВРО, або дол. США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Перерахунок ціни конкурсної пропозиції учасника – нерезидента з іноземної валюти в гривні здійснюється шляхом помноження ціни пропозиції цього учасника у ЄВРО, або дол. США на офіціальний курс НБУ до ЄВРО, або дол. США на дату розкриття пропозицій.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.


^ II. Процедура надання документації конкурсних торгів і порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання документації конкурсних торгів та роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Кожен учасник для участі у процедурі закупівлі повинен надати письмовий запит з мокрою печаткою згідно з додатком №6 (Форма запиту на отримання документації конкурсних торгів).

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту, згідно з додатком 6.

Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу або веб-сайті Замовника.

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін, замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону
^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

^ Пропозиція конкурсних торгів оформляється згідно з формою, викладеною у Додатку №1 до документації конкурсних торгів.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;

- повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, його адреса, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до 14 год. 30 хв.

04 лютого 2011 року


*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- пропозиції конкурсних торгів (загальна вартість предмета закупівлі з урахуванням всіх податків і зборів та інших витрат) згідно Додатку 1;

- документального підтвердження відповідності пропозицій конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (Додаток 5);

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам документації конкурсних торгів (Додаток 2);

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;


^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

---

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні та інши критерії до учасників

Згідно з цією документацією конкурсних торгів Учасник подає, як частину його пропозиції документи згідно Додатку 2

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 5.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів-

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто

- місце подання пропозицій конкурсних торгів

Україна, м. Іллічівськ, Одеська область, вул. Праці буд.№6, кімната №204, 68001

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

Дата : « 04 » лютого 2011 р.

Час : 12 год. 00 хвилин.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, м. Іллічівськ, Одеська область, вул. Праці буд.№6, кімната №505, 68001

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Дата : « 04 » лютого 2011 р.

Час : 14 год. 30 хвилин.

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Іллічівськ, Одеська область, вул. Праці буд.№6, кімната №505, 68001

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця


^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки (для визначення найбільш вигідної) пропозиції конкурсних торгів

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ціна предмету закупівлі.

Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4. До оцінки пропозицій за критерієм «Ціна» приймаються ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Процес оцінки пропозицій конкурсних торгів є конфіденційним та здійснюється на закритому засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника.

Інформація, що має відношення до розгляду, пояснення, з’ясування та оцінки пропозицій, не розкривається Учасникам або будь-яким іншим особам, які офіційно не брали участі у даній процедурі закупівлі.

Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником пропозиції або прийняття рішення про вибір переможця може призвести до відхилення його пропозиції.

Загальний строк здійснення оцінки пропозицій та визначення переможця торгів становить не більше 20 робочих днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

- при розбіжності між сумою, зазначеною прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною;

- при розбіжності між ціною одиниці і підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

При виявленні арифметичної помилки Учаснику за допомогою факсимільного зв’язку Комітетом з конкурсних торгів направляється відповідний лист. Учасник протягом 2-х робочих днів має надати письмову відповідь телефаксом про погодження (або непогодження) на виправлення виявленої арифметичної помилки з подальшим направленням даного листа поштовим зв’язком.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

Якщо протягом 2-х робочих днів Учасник не надає Замовнику відповідь на запит щодо виправлення арифметичної помилки, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів;

3) в інших випадках, відповідно до статті 17 та частини сьомої статті 28 Закону.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

^ 4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

2) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

3) виявлення факту змови учасників;

4) порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

5) подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

6) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

7) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

1) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

2) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Інша інформація

-
^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання

договору

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Учасник обов’язково надає в складі пропозиції конкурсних торгів істотні умови договору, згідно додатку № 3.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів

підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.5619324463316812.html
5619460918796916.html
5619618063935450.html
5619786963050924.html
5619917799481769.html