Публічне акціонерне товариство - страница 8


^ Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Депо-зити

Договори купівлі і зворотного продажу

Кре-дити

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Поточні і незнецінені:

-

-

-

-

1.1

У 20 найбільших банках

-

-

-

-

1.2

В інших банках України

-

-

-

-

1.3

У великих банках країн ОЕСР

-

-

-

-

1.4

В інших банках країн ОЕСР

-

-

-

-

1.5

В інших банках

-

-

-

-

Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за наявності рейтингів:

1.1

З рейтингом ААА

1.2

З рейтингом від АА− до АА+

1.3

З рейтингом від А− до А+

1.4

З рейтингом нижче А−

1.5

Ті, що не мають рейтингу

2

Кошти в банках, умови яких були переглянуті у звітному році

-

-

-

-

3

Усього кредитів поточних і незнецінених

-

-

-

-

4

Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі:

-

-

4 231

4 231

4.1

Без затримки платежу

-

-

-

-

4.2

Із затримкою платежу до 31 днів

-

-

-

-

4.3

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

-

-

-

4.4

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

-

-

-

-

4.5

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

-

4 321

4 321

4.6

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

-

-

-

-

5

Інші кошти в інших банках

-

-

-

-

6

Резерв під знецінення коштів в інших банках

-

-

(846)

(846)

7

Усього коштів в інших банках за мінусом резервів

-

-

3 385

3 385


Станом на 31.12.2009 року:

за рядком 4 таблиці 7.3 примітці 7 банк відображає заборгованість за коштами в інших банках, за якими відбулося зменшення корисності та сформовано резерви.

Дані про кошти в інших банках за мінусом резервів за 2009 рік зазначаються у Звіті «Баланс» за рядком 4, таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 5, таблиці 37.7 примітці 37 за рядком 4 та таблиці 37.11 примітці 37 за рядком 4;

дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2009 рік зазначаються в таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 4, таблиці 7.4 примітці 7 за рядком 6.


^ Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках

(тис. грн.)

Ря-док

Рух резервів

за 2010 рік

за 2009 ріккошти в інших банках

договори зворотного репо

кошти в інших банках

договори зворотно-го репо

1

2

3

4

5

6

1

Резерв під знецінення за станом на 1 січня

846

-


628


-

2

Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

-

218

-

3

Списання безнадійної заборгованості

-

-

-

-

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

6

Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня

846

-

846

-


Дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2010 рік зазначаються в таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 4, таблиці 7.2 примітці 7 за рядком 6;

дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2009 рік зазначаються в таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 4, таблиці 7.3 примітці 7 за рядком 6;

дані про (збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом року містяться в складі рядка 12 «Звіту про фінансові результати».


Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

^ Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

за 2010 рік

за 2009 рік

1

2

3

4

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

-

-

2

Кредити юридичним особам

2 630 999

2 963 896

3

Кредити, що надані за операціями репо

-


-

4

Кредити фізичним особам-підприємцям

9 557

14 107

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

243 485

241 234

6

Споживчі кредити фізичним особам

1 561 201

2 136 258

7

Інші кредити фізичним особам

-

-

8

Резерв під знецінення кредитів

(3 125 935)

(2 408 565)

9

Усього кредитів за мінусом резервів

1 319 307

2 946 930


Рядок 9 містить:

- нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 46 821 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 244 681 тис.грн.;

- нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 13 тис.грн.;

- нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, у сумі 7 239 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, у сумі 148 649 тис.грн.;

- нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, у сумі 1 254 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, у сумі 30 616 тис.грн.;

- нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 3 тис.грн.;

- інши нараховані доходи у сумі 1 150 тис.грн.;

- прострочені інши нараховані доходи у сумі 86 843 тис.грн.

Станом на 31.12.2010 року банком не обліковувались кредити, які є об’єктом операцій РЕПО.

Дані про кредити та заборгованість клієнтів банка за 2010 рік зазначаються в Звіті «Баланс» за рядком 5 колонкою 4, таблиці 8.7 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.4 примітці 8 за рядком 11 без вирахування резерву, таблиці 8.5 примітці 8 за рядком 3 без вирахування резерву, таблиці 37.6 примітці 37 за рядком 5 та таблиці 37.10 примітці 37 за рядком 5;

дані про кредити та заборгованість клієнтів банка за 2009 рік зазначаються в Звіті «Баланс» за рядком 5 колонкою 5, таблиці 8.8 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.4 примітці 8 за рядком 11 без вирахування резерву, таблиці 8.6 примітці 8 за рядком 3 без вирахування резерву, таблиці 37.7 примітці 37 за рядком 5 та таблиці 37.11 примітці 37 за рядком 5;

дані про резерв під знецінення кредитів за 2010 рік зазначаються в таблиці 8.2 примітці 8 за рядком 6, таблиці 8.7 примітці 8 за рядком 7;

дані про резерв під знецінення кредитів за 2009 рік зазначаються в таблиці 8.3 примітці 8 за рядком 6, таблиці 8.8 примітці 8 за рядком 7;

дані про зміну резерву під кредити та заборгованість клієнтів банка містяться в складі рядка 12 «Звіту про фінансові результати».

Аналіз кредитів та заборгованості клієнтів за строками погашення, моніторинг процентних ставок, аналіз географічної концентрації та інформація за операціями з пов’язаними особами надається відповідно у примітках 37 та 42.

^ Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Креди-ти, що надані органам держав-ної влади та місце-вого само-вряду-вання

Креди-ти юри-дичним особам

Креди-ти, що надані за опера-ціями репо

Креди-ти фі-зичним особам-підпри-ємцям

Іпо-течні кре-дити фі-зич-них осіб

Спо-живчі кре-дити фізич-ним особам

Інші кре-дити фізич-ним особам

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Залишок за станом на 1 січня

-

1 207628

-

8 395

180187

1012355

-

2408565

2

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

721 438

-

(726)

43296

-

318923

-

1 082 931

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

-

(365561)

-

-

-

-

-

(365561)

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

-

-

-

-

6

^ Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

-

1563505

-

7 669

223483

1331278

-

3125935


Дані про резерв під знецінення кредитів за 2010 рік зазначаються в таблиці 8.1 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.7 примітці 8 за рядком 7;

дані про зміну резерву під кредити та заборгованість клієнтів банка за 2010 рік містяться в складі рядка 12 колонкою 4 «Звіту про фінансові результати».


^ Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Креди-ти, що надані органам держав-ної влади та місце-вого само-вряду-вання

Креди-ти юри-дичним особам

Креди-ти, що надані за опера-ціями репо

Креди-ти фі-зичним особам-підпри-ємцям

Іпо-течні кре-дити фі-зич-них осіб

Спо-живчі кре-дити фізич-ним особам

Інші кре-дити фізич-ним особам

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Залишок за станом на 1 січня

-

43 321

-

749

54 617

129 312

-

227 999

2

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

1 164 464

-

7 646

125 570

883 043

-

2 180 723

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

-

(157)

-

-

-

-

-

(157)

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

-

-

-

-

6

^ Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

-

1 207 628

-

8 395

180 187

1 012 355

-

2 408 565Дані про резерв під знецінення кредитів за 2009 рік зазначаються в таблиці 8.1 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.8 примітці 8 за рядком 7;

дані про зміну резерву під кредити та заборгованість клієнтів банка за 2009 рік містяться в складі рядка 12 колонкою 5 «Звіту про фінансові результати».


5505715415638735.html
5505832544181387.html
5505957435211603.html
5506061295601018.html
5506103079075934.html